Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Klienta v súvislosti s poskytnutím Služieb Spoločnosťou Klientovi (ďalej len „služby“)  na internetovej stránke www.aracademy.sk (ďalej len „stránka“).

1.2.  Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok predávajúceho naplnila podmienky uvedené v čl. 2 týchto VOP.

1.3.   Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

2. Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho

2.1.   Predávajúcim je obchodná spoločnosť ADRID REAL  s.r.o., obch. spol. zap. v OR u OS Bratislava I, odd. Sro, vl. 52641/B, Sadmelijská 3, 831 06 Bratislava, IČO: 44201133, DIČ: 2023533963  (ďalej len „predávajúci“)

2.2.   Kontaktné údaje predávajúceho sú: e-mail adridreal@adridreal.sk tel. +421(0)948 805 905

3. Objednávka a uzavretie zmluvy

3.1.   Kupujúci navrhuje uzavretie zmluvy s predávajúcim odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom webovej stránky predávajúceho.

3.2.   Podmienkou platnosti elektronickej objednávky kupujúceho je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

3.3.   Predávajúci bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky odošle na emailovú adresu kupujúceho potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu objednanej služby.

3.6.   Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodanie elektronických služieb, e-knihy vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

4. Služby a Produkty

Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Klientovi nasledovné Služby na internetovej stránke www.aracademy.sk:

 • Online školenia, semináre, tréningy, ktoré sú výlučne len pre realitných maklérov s ktorými má spoločnosť ADRID REAL s.r.o. uzavretú platnú mandátnu zmluvu, pre ktorých je základný online kurz ZDARMA. 
 • Online školenia, semináre, tréningy pre verejnosť
 • Všetky kurzy sa konajú online prostredníctvom komunikačného programu ZOOM alebo iného programu podľa výberu Poskytovateľa
 • Elektronické služby a produkty

Produktom predávajúceho je aj elektronická publikácia s názvom „Cesta realitného makléra“ (ďalej len „e-kniha“) na internetovej stránke www.aracademy.sk.  Akékoľvek šírenie/rozmnožovanie, alebo poskytovanie produktov tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Zakúpením produktu rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z tejto publikácie a úspechy, či neúspechy z toho plynúce sú len vo vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Druhy členstva pre Realitných maklérov v spoločnosti ADRID REAL s.r.o.

 v online tréningu ADRID REAL Academy sa člení na tieto druhy/stupne:

 • BASIC
 • SILVER
 • GOLD

Obsahom členstva druhu/stupňa BASIC je oprávnenie člena najmä prihlasovať sa do online Tréningu ADRID REAL Academy prevádzkovaného Prevádzkovateľom, upravovať svoj profil, prehliadať dostupné kurzy, školenia semináre, tréningy, marketingové materiály a zrealizovať nákupy na e-Shope Prevádzkovateľa.

Obsahom členstva druhu/stupňa SILVER je oprávnenie Člena najmä prihlasovať sa do online Tréningu ADRID REAL Academy prevádzkovaného Prevádzkovateľom, upravovať svoj profil, prehliadať dostupné kurzy, školenia semináre, tréningy, marketingové materiály a zrealizovať nákupy na e-Shope Prevádzkovateľa.

Obsahom členstva druhu/stupňa GOLD je oprávnenie člena najmä prihlasovať sa do online Tréningu ADRID REAL Academy prevádzkovaného Prevádzkovateľom, upravovať svoj profil, prehliadať dostupné kurzy, školenia semináre, tréningy, marketingové materiály a zrealizovať nákupy na e-Shope Prevádzkovateľa.

Organizátorom Projektu ADRID REAL Academy, je spoločnosť ADRID REAL s.r.o. . Naše kurzy nie sú akreditované ministerstvom školstva. Do našich vzdelávacích kurzov integrujeme vlastné poznatky aj zo zahraničného realitného trhu, ktoré sú účinné pre prácu moderného realitného makléra. Realitní makléri však získajú náš jedinečný certifikát “ADRID REAL CONSULTANT”, vďaka ktorému si budú môcť osvojiť moderné techniky a budovať si kariérny rast v realitnej spoločnosti ADRID REAL s.r.o.. Preto náš základný kurz / BASIC je úplne bezplatný pre našich realitných maklérov, s ktorými máme riadne uzavretú mandátnu zmluvu. 

5. Cena

5.1.   Cena za služby a produkty sú uvedené na stránke predávajúceho. Spoločnosť ADRID REAL  s.r.o. nie je platcom DPH. Na webovom rozhraní je vždy uvedená i aktuálne platná cena. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Pokiaľ  je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené i za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí.

5.2.  Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky po potvrdení o prijatí objednávky kupujúceho. Na písomné vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou v listinnej podobe.

6. Maklérska zľava

6.1    Makléri si môžu uplatniť maklésku zľavu na online kurzoch. Maklérska zľava je vždy poskytovaná podľa akuálnej ponuky a môže sa časovo odlišovať (aj jej výška). Podmienkou na získanie maklérskej zľavy je preukázanie sa platnou mandátnou zmluvou so spoločnosťou ADRID REAL s.r.o..

6.2.   Nakupujúci realitný maklér potvrdzuje, že dané prístupy do online kurzov bude používať výlučne pre svoju potrebu.

6.3.   Maklérsku zľavu nie je možné uplatniť na produkty, ktoré majú inak upravenú zľavnenú cenu (akciové ceny, demo ceny, výpredaj).

7. Platobné a dodacie podmienky

7.1. Spoločnosť vystaví a doručí Klientovi písomne alebo elektronicky faktúru po prijatí objednávky alebo Kupujúci uhradí kúpnu cenu za objednanú službu alebo produkt prostredníctvom platobného systému (zahŕňa výber medzi online platbou kartou a online platbou bankovým prevodom) na stránke predávajúceho.

 • online platba – platba prostredníctvom platobného systému Stripe, ktorý podporuje online platby kartou.
 • platba bankovým prevodom– platba priamo na náš bankový účet.

7.2.   Nárok na dodanie produktu vznikne vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky a úhradou kúpnej ceny v celom rozsahu.

7.3.   Prevzatie elektronických služieb a produktov je možné až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím elektronických služieb a e-knihy sa rozumie stiahnutie elektronických služieb, e-knihy prostredníctvom údajov v e-mailovej komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.4.   Predávajúci po obdržaní úhrady kúpnej ceny za e-knihu zo strany kupujúceho odošle do 24 hodín e-knihu na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke.

7.5.   Predávajúci po obdržaní úhrady kúpnej ceny za elektronické služby zo strany kupujúceho odošle maximálne  do 7 (siedmych) dní na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke.

8. Náklady na dodanie elektronických služieb, produktov a e-knihy

8.1.   Cena za elektronickú službu a produkt je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné, vzhľadom na to, že ide o elektronický formát.

9. Odstúpenie od zmluvy

9.1.   Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

9.2.   Kupujúci vyplní formulár na odstúpenie uvedený v prílohe č. 1 k týmto VOP a odošle ho predávajúcemu prostredníctvom pošty alebo na e-mailovú adresu

adridreal@adridreal.sk

9.3.   Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ods. 1 tohto článku.

9.4.   Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s elektronickými službami a produktmi.

9.5.   Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa ods. 9.4. tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

10. Záruka, zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

10.1.   Záručná doba na e-sluzby, produkty a  e-knihu je 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje odoslanie a doručenie  elektronických služieb( e-knihy) kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny e-služieb ( e-knihy) zo strany kupujúceho.

10.2.   Ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

10.3.   Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za bezvadné, ak je to reálne možné a ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.4.   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád plnenie riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny e-knihy.

10.5.   Kupujúci je povinný zaslať reklamáciu predávajúcemu písomne na adresu uvedenú v čl. 2 ods. 2.1. týchto VOP alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy adridreal@adridreal.sk Inzerent je povinný v reklamácii uviesť presný a konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

10.6.   Predávajúci je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

10.7.   Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Potvrdenie o prijatí reklamácie predávajúci doručí kupujúcemu ihneď po riadnom uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, predávajúci je povinný toto potvrdenie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

10.8.   Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie nemôže trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.9.   Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúceho.

11. Ochrana osobných údajov

11.1.  Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje (údaje umožňujúce identifikovať kupujúceho) sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

11.2.  Bližšie k ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke predávajúceho pod záložkou Zásady spracúvania osobných údajov.

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1.      V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

12.2.      Žiadosť je možné zaslať písomne na adresu ADRID REAL  s. r. o., IČO 44201133, so sídlom Sadmelijská 3, Bratislava 831 06. Kupujúci je povinný bližšie uviesť dôvody jeho žiadosti.

12.3.      Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

12.4.      Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so sprostredkovateľom je:

 • Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať písomne na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo
 • iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1/

pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu vo výške 20,- EUR. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, avšak príslušný subjekt na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie konania vo veci alternatívneho riešenia sporu, ale len maximálne do výšky 5,- EUR vrátane DPH. Kupujúci  môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je možné nájsť na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

13. Autorské právo

13.1.   Zákazník je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.aracademy.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.aracademy.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.aracademy.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.aracademy.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.

13.2   Zákazník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.

13.3.   Zákazník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.

13.4.   Zákazník nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.

13.5.   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet zákazníka pri porušení niektorého z bodov 13.1, 13.2, 13.3 a 13.4 tohto odstavca.

14. Autorské právo – E-kniha / Cesta Realitného Makléra

14.1.  E-kniha, ktorá je predmetom predaja na stránke predávajúceho je výhradným duševným vlastníctvom autora Ing. Adriany Mátyásovej v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

14.2.  Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autora predáva dielo autora s jeho súhlasom výhradne na osobné účely kupujúceho ako spotrebiteľa. Kupujúci je oprávnený používať e-knihu výhradne na vlastné osobné účely.

14.3.  Akékoľvek šírenie/rozmnožovanie, alebo poskytovanie e-knihy ďalším tretím osobám bez súhlasu autora je trestné a v rozpore so zákonom.

15.   Záverečné ustanovenia

15.1.  Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02.2021

Príloha č. 1 – FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu ADRID REAL  s. r. o., IČO 44201133, so sídlom Sadmelijská 3, Bratislava 831 06

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.